سامانه بانک اطلاعاتی

ویژگی های سامانه:

مختص آنالیز و تحلیل داده

ساخت فرم با فیلدهای متنوع

فیلتر داده ها بر اساس هر فیلده از فرم

رسم انواع نمودار برای داده ها